Przejdź do głównej treści

Polityka prywatności

SecurityBezTabu.pl | Obowiązuje od: 18.03.2021

 1. Tożsamość administratora danych

  1. Administratorem danych osobowych podawanych w trakcie korzystania ze Serwisu prowadzonego pod nazwą „Security Bez Tabu, securitybeztabu.pl” jest:Ciemski Wojciech IT Solutions, zarejestrowana pod adresem Gorzelnicza 8, 04-212 Warszawa, NIP: 9522112211, REGON: 368630032.

  2. Dane przetwarzane są zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa; tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych, a także ustawą z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 2. Stosowane definicje

  1. W niniejszej polityce stosuje się następujące definicje:

   • Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem securitybeztabu.pl za pośrednictwem którego Użytkownik może: przeglądać jego zawartość, kontaktować się z administratorem danych poprzez formularz kontatkowy, zamówić informacje handlowe i marketingowe, umówić się na konsultację lub wizytę.
   • Administrator danych osobowych – podmiot, który decyduje o celu i środkach przetwarzania danych, w niniejszej polityce rozumie się przez to: Ciemski Wojciech IT Solutions, zarejestrowana pod adresem Gorzelnicza 8, 04-212 Warszawa
   • Użytkownik – osoba fizyczna, której dane dotyczą i która korzysta z usług dostępnych w Serwisie/Sklepie
   • Dane osobowe – wszelkie informacje, które bez nadmiernego czasu i kosztu mogą doprowadzić do identyfikacji osoby fizycznej, w tym jej dane identyfikacyjne, adresowe i kontaktowe.
 3. Cele przetwarzania danych

  1. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe w następujących celach:

   • udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie poprzez formularz kontaktowy lub za pośrednictwem danych teleadresowych dostępnych na stronie Serwisu
   • marketingu własnych produktów i usług administratora danych drogą tradycyjną
   • wysłania informacji handlowych i marketingowych administratora danych na adres e-mail podany przez Użytkownika w trakcie zapisu na newsletter, za zgodą osoby, której dane dotyczą
   • dochodzenia praw i roszczeń przez administratora danych lub osobę, której dane dotyczą
  2. Podanie danych jest niezbędne dla realizacji zamówienia, wystawienia dokumentu sprzedaży, dochodzenia roszczeń, a także udzielenia odpowiedzi na pytania.

  3. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

  4. Brak podania wymaganych danych uniemożliwia realizację usług, w tym zamówienia i kontaktu.

 4. Sposoby pozyskiwania danych

  1. Dane osobowe Użytkownika gromadzone są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, tj. poprzez:

   • wypełnienie formularza z danymi kontaktowymi podczas składania zapytania przez formularz na stronie
   • wypełnienie formularza zapisu na newsletter
   • bezpośredni kontakt z administratorem danych za pomocą danych teleadresowych dostępnych na stronie
 5. Zakres przetwarzanych danych

  1. Zakres przetwarzanych danych osobowych został ograniczony do minimum niezbędnego do świadczenia usług w zakresie:

   • złożenia zapytania przez formularz kontaktowy lub za pomocą danych teleadresowych dostępnych na stronie: adres e-mail numer telefonu, adres poczty elektronicznej, imię
   • dokonania zapisu na newsletter: imię, adres e-mail
 6. Okres przetwarzania danych

  1. Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, tj.:

   • przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane przez formularz kontaktowy lub drogą telefoniczną
   • do czasu odwołania zgody, jeśli przetwarzanie danych opiera się na zgodzie osoby, której dane dotyczą
 7. Odbiorcy danych

  1. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać powierzone innym podmiotom w celu wykonania usług na zlecenie administratora danych, w szczególności podmiotom w zakresie:

   • hostingu strony www
   • serwisu i utrzymania systemów informatycznych, w których dane są przetwarzane, w tym w celu automatyzacji newslettera, etc.
  2. Dane osobowe Użytkownika są przekazywane do Active Campaigne – w celu korzystania z systemu mailingowego, w którym przetwarzane są Twoje dane, jeżeli zapiszesz się do newslettera.

 8. Prawa osób, których dane dotyczą

  1. Osobie, której dane dotyczą przysługuje:

   • prawo dostępu do treści danych i ich sprostowania
   • prawo do usunięcia danych, o ile nie obowiązują inne przepisy prawa, które zobowiązują administratora danych do archiwizacji danych przez określony czas
   • prawo do przenoszenia danych, o ile podstawą przetwarzania danych jest umowa lub zgoda osoby, której dane dotyczą, a przetwarzanie danych odbywa się w sposób automatyczny
   • prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych w celach marketingu bezpośredniego, realizowanego przez administratora danych w ramach usprawiedliwionego interesu prawnego, a także ograniczenia przetwarzania
   • prawo do niepodlegania automatycznemu profilowaniu, jeśli administrator danych podejmowałby decyzje opierające się wyłącznie na automatycznym profilowaniu i niosące ze sobą skutki prawne dla osoby, której dane dotyczą lub podobnie na nią wpływały
   • prawo do kontroli przetwarzania danych i informacji na temat tego, kto jest administratorem danych, a także uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych, treści tych danych, źródle danych, a także sposobie udostępniania, w tym o odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych
   • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli podstawą przetwarzania danych była zgoda osoby, której dane dotyczą. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na jej podstawie, przed jej cofnięciem
   • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), jeśli osoba uzna, że przetwarzanie jej danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie
  2. W celu realizacji prawa do kontroli danych, dostępu do treści danych, ich poprawiania, a także innych praw, należy skontaktować się z administratorem danych.

 9. Postanowienia końcowe

  1. Administrator danych zastrzega możliwość zmiany niniejszej polityki prywatności, szczególnie w sytuacji, gdy będą tego wymagały zastosowane rozwiązania techniczne, zmiany przepisów prawa w zakresie prywatności osób, których dane dotyczą lub inne, istotne zmiany wpływające na treść informacji przekazywanej Użytkownikom

  2. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu, które będą obowiązywały od dnia ich opublikowania na stronie Serwisu